REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

 1. Uczestnictwo w zajęciach w szkole tańca SMILE jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych
 2. Zapisy na lekcje indywidualne oraz kursy tańca prowadzone są mailowo lub telefonicznie. Podczas rezerwacji miejsca należy podać swoje imię, adres e-mail i numer telefonu.
 3. Pełna rezerwacja miejsca na lekcje indywidualne następuje dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości 50 zł w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Rezerwacja na lekcje indywidualne i zajęcia grupowe bez dokonania wpłaty jest nieważna.
 5. Pozostałych wpłat należy dokonywać na pierwszych zajęciach lub za pomocą przelewu na konto do dnia pierwszych zajęć z danego karnetu.
 6. Nieobecność kursanta na zajęciach nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik lekcji indywidualnej, ma prawo do odwołania lekcji na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność.
 8. Opłaty za warsztaty oraz lekcje indywidualne są bezzwrotne i nie można ich przenieść na inne zajęcia w szkole tańca SMILE.
 9. Karnety na zajęcia grupowe mają określoną ważność. Niezgłoszona nieobecność nie może być odrobiona na innych zajęciach w ramach ważności karnetu. Ważności karnetu nie można przedłużyć ze względu na nieobecność.
 10. Nieobecności można odrabiać na innych, dowolnych kursach w szkole tańca SMILE z wyłączeniem kursów na które się obecnie uczęszcza.
 11. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności karnetu, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach w szkole tańca SMILE lub odebrać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 90 dni od ostatnich zajęć grupy.
 12. Szkoła tańca SMILE nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 13. Szkoła tańca SMILE nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć.
 14. Szkoła tańca SMILE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
 15. Szkoła tańca SMILE zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
 16. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.